dotacie na slnecne kolektory uvodPod záštitou operačného programu Zelená domácnostiam, majú slovenské domácnosti možnosť požiadať o vydanie poukážok, ktorými pokryjú časť nákladov pri montáži zariadení pre obnoviteľné zdroje energie. Dotáciu môžete spojiť napríklad s výmenou alebo rekonštrukciou strechy.


Pod záštitou operačného programu Zelená domácnostiam, majú slovenské domácnosti možnosť požiadať o vydanie poukážok, ktorými pokryjú časť nákladov pri montáži zariadení pre obnoviteľné zdroje energie. Dotáciu môžete spojiť napríklad s výmenou alebo rekonštrukciou strechy.

dotacie na slnecne kolektory 001

Dotácie rozprúdili trh zariadení pre využívanie OZE (obnoviteľné zdroje energie), keď sa po niekoľkoročnej stagnácii v závere minulého a začiatkom tohto roka pohol predaj. Cieľom národného projektu je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s celkovým inštalovaným výkonom do 10kW v súlade s národným projektom. Pre získanie dotácie nesmie byť rodinný dom vo vlastníctve ani v spoluvlastníctve právnickej osoby. Tiež nesmie byť vedený v majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu a nesmie v ňom byť využívaných viac ako 15 % podlahovej plochy pre podnikanie. Tieto pravidlá platia aj pre bytové domy, kde môžu byť ich vlastníkmi obec alebo vyšší územný celok.

dotacie na slnecne kolektory 002


Dotácie sú určené ako pre majiteľov rodinných novostavieb, tak aj pre rekonštruovateľov rodinných domov. Branislav Audy zo spoločnosti Bramac dodáva, že dotáciu je taktiež vhodné spojiť napríklad s výmenou alebo rekonštrukciou strechy, keďže solárne a fotovoltické panely sú investíciou na desiatky rokov a často sú vstavané priamo do strešnej krytiny. Pozrime sa však na návratnosť najčastejšie využívaných zariadení, čo sú najmä strešné panely. Vďaka rôznorodosti výrobcov solárnych panelov a rozličných polôh jednotlivých domov, nie je možné vytvoriť všeobecný model ich finančnej návratnosti. Na základe príkladu však možno získať reálnu predstavu o ich účinnosti. Počítajme so štandardným rodinným domom, ktorý je vybavený solárnym systémom určeným na ohrev vody. Má zabudované dva kolektory s 200 litrovým zásobníkom, ktorý nahradí približne 60 % energie spotrebovanej na ohrev vody. Energetický zisk štandardného kolektora (2 m²) sa pohybuje medzi 730 až 930 kWh ročne.

dotacie na slnecne kolektory 003

Nevyužitá až tretina poukážok
Poukážky na dotácie je možné využiť pre niekoľko tipov zariadení, ktoré možno použiť na rodinné alebo bytové domy a rozdeľujeme ich do dvoch hlavných kategórií. Vo všeobecnosti sa jedná o zariadenia pre výrobu elektriny s výkonom do 10 kW a zariadenia, ktoré pokrývajú potrebu tepelnej energie pre budovu obývanú fyzickými osobami. Fotovoltické panely zaraďujeme do prvej kategórie, takže energiu si priamo vyrábajú so slnečnej energie. Tieto panely sú napojené na sústavu s meničom prúdu, ktorý má za úlohu vyrobiť klasický striedavý prúd používaný v domácnostiach. Riaditeľ Thermosolaru Alfréd Gottas k tomu hovorí: ,,Pre laika nie je jednoduché správne si vybrať podporované zariadenie na využívanie slnečnej energie. Najlepšie je obrátiť sa na renomovaného dodávateľa a nechať si urobiť ponuku na mieru. Veď zbytočne bolo v prvom kole nevyužitá približne tretina, čiže okolo 500 poukážok (1 457 versus 970) a v druhom zatiaľ už tiež 500 (3 216 versus cca 2 700), týkajúcich sa práve slnečných kolektorov.

dotacie na slnecne kolektory 004

Dôvodom nevyužitia všetkých vydaných poukážok bol najmä neuvážený prístup domácností, ktoré často neboli definitívne rozhodnuté o využití štátnej podpory a niekedy ani nemali vyčlenené vlastné peniaze na spolufinancovanie.“ Druhým zariadením na výrobu elektrickej energie je veterná turbína, ktorú taktiež možno napojiť do elektrickej sústavy v domácnostiach. Solárne kolektory sú zariadením z druhej kategórie, ktoré pokrýva potrebu energie pre bývanie. Solárny kolektor je napojený na zásobník úžitkovej vody alebo na vykurovací systém. Okrem solárnych kolektorov sa dotácie vzťahujú aj na kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Všetky zariadenia musia byť podrobené testovaniu akreditovanou skúšobňou. Ak spĺňajú požiadavky ktoré sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, môžu byť zaregistrované do zoznamu zariadení, na ktoré sa vzťahuje dotácia. Zoznam podporovaných zariadení je možné nájsť na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

dotacie na slnecne kolektory 005

Zhotovitelia musia byť oprávnení
Čo sa týka hodnôt jednotlivých poukážok, záleží to od inštalovaného výkonu a sadzby za inštalovaný kW výkonu zariadenia. Napríklad pri fotovoltických paneloch sa môže hodnota poukážky vyšplhať až do výšky 2 550 € a pri solárnych kolektoroch je to hodnota 1 750 €.

dotacie na slnecne kolektory 006 mAko získať poukážku? Predovšetkým je potrebné, aby si domácnosť – záujemca o OZE vybral zo zoznamu Oprávnených zhotoviteľov firmy vo svojom okolí, ktoré mu spracujú cenové ponuky na zariadenie o ktoré má záujem. Zhotovitelia musia mať uzatvorenú zmluvu so SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) a ich zoznam je na internetovej stránke. Z cenových ponúk od zhotoviteľov si vyberie tú, ktorá najlepšie spĺňa jeho požiadavky. Na jej základe vyplní formulár žiadosti o vydanie poukážky, ktorý je dostupný na stránke www.zelenadomacnostiam.sk. V žiadosti je potrebné uviesť typ zariadenia ktoré je uvedené v cenovej ponuke spolu s ďalšími požadovanými údajmi. Poukážku môže domácnosť dostať za podmienky, že je vyhlásené kolo na vydávanie poukážok (momentálne sa čaká na otvorenie druhého kola, ktoré má byť v januári 2016), neboli ešte prečerpané všetky prostriedky určené na dané kolo a žiadosť bude správne vypísaná. SIEA zašle na adresu domácnosti zmluvu s poukážkou a príslušné čestné vyhlásenia. Úradne overenú Zmluvu s poukážkou a čestné vyhlásenia v jednom vyhotovení je potrebné odovzdať neodkladne (najneskôr do 30 dní) do rúk vybraného zhotoviteľa. Najneskôr pri odovzdávaní poukážok domácnosť podpíše so zhotoviteľom zmluvu o inštalácii zariadenia. Poukážka je platná až po registrácii v systéme Zelená domácnostiam, ktorú vykoná zhotoviteľ. V tomto okamihu je možné začať s inštaláciou zariadenia, ktoré musí byť ukončené 6 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke. Domácnosť zaplatí cenu, ktorá je tvorená celkovou cenou diela zníženou o sumu uvedenú na poukážke.

dotacie na slnecne kolektory 007dotacie na slnecne kolektory 008

Na čo si dať pozor?
Predovšetkým treba byť obozretný pri výbere zhotovovateľov a pri podpise zmluvy, ktorá je po podpise záväzná. Správne vyplniť žiadosť o poukážku, hlavne typ zariadenia, výkon, prípadne počet kusov a uviesť číslo listu vlastníctva k domu nie k pozemku. Zároveň si treba dávať pozor, aby bola vydaná poukážka platná. Domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke. Inštalácia samotného zariadenia musí byť hotová do 6 mesiacov od zaslania poukážky.

Časté otázky k slnečným kolektorom:


Na čo je možné použiť kolektory?

V podmienkach SR sa slnečné kolektory najčastejšie používajú na prípravu teplej vody. Menšia časť inštalácií slúži aj na podporu vykurovania a ohrev vody v bazénoch. Vo svete sú časté aj aplikácie na výrobu priemyselného tepla do 100 °C.

Koľko kolektorov je potrebných na rodinný dom?
Na prípravu teplej vody treba pre 4-5 člennú rodinu inštalovať cca 5 m2 kolektorovej plochy. Pri podpore vykurovania alebo ohrevu bazénu je potrebná väčšia plocha, ktorú je treba určiť výpočtom na základe energetickej bilancie. Výpočet pre vás môže vykonať niektorý z našich zmluvných partnerov.

Na akú teplotu ohreje kolektor vodu?
Dosahovaná teplota záleží od intenzity slnečného žiarenia, typu použitých kolektorov a účelu ich použitia. Je možné dosahovať aj teploty cez 100 °C, ale takéto zvyčajne nie sú potrebné ani zmysluplné. Teplá voda sa zvyčajne ohrieva na 55 – 65 °C. Dôležitý je fakt, že čím vyššia je požadovaná teplota, tým je nižšia účinnosť a energetická výťažnosť. Nad 60 °C sa zvyšuje intenzita tvorby vodného kameňa.

Aké sú minimálne potrebné komponenty na zostavenie systému?
Pre spoľahlivú a dlhodobú činnosť solárneho systému je nutné používať uzavretý solárny systém s nepriamym ohrevom. V kolektore musí byť nemrznúca teplonosná kvapalina umožňujúca celoročné využitie systému. Systém s čerpadlom musí obsahovať čerpadlo, elektronický regulátor, expanznú nádobu, poistný ventil, odvzdušňovacie zariadenie, plniace zariadenie a výmenník tepla v spotrebiči solárnej energie, spätnú klapku pre prípad ak je spotrebič tepla nižšie ako sú umiestnené kolektory.

Ako sa dá zostaviť najjednoduchší solárny systém na ohrev vody?
Skladá sa zo slnečných kolektorov, nosnej konštrukcie kolektorov, solárnej inštalačnej jednotky, elektronického regulátora, expanznej nádoby, solárneho bojlera, potrubia s izoláciou.

Aké sú výhody systému s čerpadlom a aké samotiažneho systému?
Samotiažny – gravitačný systém má nižšie investičné náklady. Jeho energetický zisk je ale takmer o tretinu nižší ako s čerpadlom. V našich klimatických podmienkach je jeho použitie problematické, pretože solárny systém má menšiu energetickú výťažnosť a vznikajú dodatočné problémy prípadne náklady naviac s tým, aby vstup a výstup ohrievanej vody v zime nezamrzol. Systém s čerpadlom má vyššie investičné náklady, ale aj väčší energetický zisk. Jeho využitie je univerzálnejšie, dá sa zhotoviť aj ako viacokruhový systém.

Ako orientovať kolektory pri ich montáži?
Kolektory odporúčame montovať na strechu orientovanú južným smerom – azimut 180° so sklonom 45°. Pri odchýlkach od uvedeného azimutu 180° ± 45° nie je nutné robiť korekciu plochy kolektorov. Pri väčších odchýlkach odporúčame zväčšiť plochu kolektorov. Orientácia kolektorov na juhozápad je výhodnejšia ako orientácia na juhovýchod, pretože výskyt hmiel v popoludňajších hodinách je menej častý a teploty okolitého prostredia sú vyššie ako v dopoludňajších hodinách. Sklon kolektorov odporúčame zhodný so sklonom strechy. V rozsahu sklonu strechy 30° až 50° nie je plochu kolektorov potrebné korigovať. Pre celoročné využitie je optimálny sklon 45° až 50°, pre prevažne letné použitie 30°, pre prevažne zimné použitie 60°.

Aké druhy potrubí používať?
Z dôvodu pracovných teplôt a tlakov vyskytujúcich sa v solárnom systéme sa smú používať len kovové potrubia. Optimálne sú medené potrubia. Prípustné sú aj oceľové kúrenárske potrubia, nie sú však vhodné pozinkované rúry, pretože v teplonosnom médiu sa nenachádzajú inhibítory korózie na zinok. Po uplynutí doby použiteľnosti (6 rokov) je možné teplonosnú kvapalinu thesol zlikvidovať v priemyselnej spaľovni odpadov, alebo odovzdať predajcovi na recykláciu.

zdroj: Thermosolar

Text: Vladimír Pabiš, Sláva Štefancová
foto: Bramac, Thermosolar, MeisterWerke, Dulux