12.12.2016
Národná rada Slovenskej republiky na 11. schôdzi prerokovala novelu zákona o miestnom poplatku za rozvoj, ktorá okrem iných dôležitých a potrebných zmien obsahuje aj doplnenie taxatívneho vymedzenia stavieb, pri ktorých nebude povinné platiť tento poplatok.city 1840528 960 720

Edita Pfundtner, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za MOST-HÍD v súvislosti s novelou zákona vyhlásila: "Chválim novelu zákona o miestnom poplatku za rozvoj, ktorá rozširuje a precizuje negatívne vymedzenie predmetu poplatku za rozvoj. Podľa navrhovaného znenia budú od poplatku oslobodené stavebné povolenia naviazané na údržbu, opravu a rekonštrukciu stavieb, pri ktorých sa nemení ich celková výmera a účel." Zároveň poslankyňa podotkla, že uvedenou zmenou sa dosahuje súlad s pôvodným úmyslom zákonodarcu, podľa ktorého mal poplatok slúžiť na pokrytie nákladov na budovanie rozvojovej infraštruktúry akou sú škôlky, ihriská a parky pri suburbanizácií a výstavbe nových obytných štvrtí.windows 14874 960 720

"Aj preto sme spolu s kolegami predložili pozmeňujúci návrh, ktorým sa vypúšťa oslobodenie od poplatku za rozvoj pri stavbe rodinného domu 150 m2. Toto ustanovenie považujeme za diskriminačné (hlavne voči majiteľom bytov) a nedôvodné, nakoľko prijatie zákona o miestnom poplatku za rozvoj bol pôvodne vyvolaný mohutnou výstavbou rodinných domov v dedinách najmä pri Bratislave," dodala poslankyňa.brick wall 1868217 960 720

Pfundtner zároveň zdôraznila, že ich pozmeňujúcim návrhom sa rozšírilo taxatívne negatívne vymedzenie stavieb nepodliehajúcich poplatku za rozvoj. "Od poplatku budú oslobodené stavby slúžiace na športové účely, ako sú športové haly, tribúny, štadióny a telocvične, nakoľko zaťaženie takýchto stavieb poplatkom by mohlo viesť k zabrzdeniu rozvoja športu v obci."track 1784298 960 720

Poslankyňa na záver zdôraznila, že jej pozmeňujúcim návrhom sa rozšírili a precizovali kompetencie miest a obcí pri vyberaní a správe miestneho poplatku za rozvoj. "Podľa nového znenia obec nemusí ustanoviť sadzbu poplatku za rozvoj pre všetky stavby, pri ktorých to zákon umožňuje. Správu poplatku, ako aj jeho uloženie a výber, budú mať v Bratislave v kompetencii mestské časti. Zároveň sme precizovali, že poplatok za rozvoj sa má použiť v katastrálnom území a v súvislosti so stavbou, na základe ktorej bol tento poplatok vybraný," doplnila Pfundtner.

zdroj: TASR
pripravil: fl
foto: pixabay