Poistenie nehnuteľnosti by malo patriť k základným poisteniam, aké v živote uzatvárame. Veľa domácnosti si, napriek tomu, svoje bývanie na Slovensku žiadnou zmluvou nekryje. Jeho stratou alebo zničením môže o neho ľahko prísť.

 

SecureHouse


Poistenie nehnuteľnosti, označované aj ako poistenie majetku, je jedným z najširších poistných produktov na poistnom trhu. Predmetom poistenia nehnuteľnosti môže byť rodinný dom, bytový dom, bytová jednotka, chata, garáž, garážové miesto/státie, garážový box, hospodárska budova, ale aj iné vedľajšie stavby. Všetky vedľajšie stavby sa dajú poistiť aj v prípade, že sa nachádzajú na inom mieste ako je váš dom, či byt.
V rámci poistenia nehnuteľnosti si môžete poistiť aj záhradu (stromy, trávnik, úrodu, prístrešok), bazén, či tenisový kurt alebo oplotenie. V súčasnosti je možné uzatvoriť samostatne aj poistenie záhrad, ktoré predstavuje novinku na poistnom trhu. Záhradu si môže poistiť nielen jej majiteľ, ale aj nájomca, a to na celom území SR bez ohľadu na to, kde sa záhrada nachádza.

Čo hodnotia poisťovne?
Je potrebné si uvedomiť, že poisťovňa nikdy nepôjde do rizikového obchodu. Pre poisťovňu je dôležitý vek a technický stav. Zaujímavá je pre nich nehnuteľnosť len vtedy, ak je nehnuteľnosť udržiavaná, neschátralá a zabezpečená. Nie každá poisťovňa vám poistí nehnuteľnosť, ktorá nemá poriadne tesniace okná alebo aspoň základný typ bezpečnostných dverí. Ak sa napriek tomu poisťovňa rozhodne s vami uzatvoriť poistenie, pôjde o poistenie za nízku cenu, ktoré sa vám v konečnom dôsledku vôbec neoplatí. Poisťovne zaujíma aj to, či sa nehnuteľnosť využíva na súkromné alebo podnikateľské účely. Niektoré produkty, ktoré poisťovne ponúkajú nekryjú nehnuteľnosti, ktoré sa využívajú len na podnikateľské účely.

 

Modern house in Indonesia Living room

 


Každý chceme na poistnom ušetriť. No poistenie je určené práve na také nehnuteľnosti, ktoré majú vysoké riziko poškodenia. Poisťujeme si veci alebo predmety, ktoré majú pre nás vyššiu finančnú, či emocionálnu hodnotu. V prvom rade si určite, koľko chcete a nkoľko môžete peňazí do svojho poistenia investovať.
Poisťovne ponúkajú aj možnosť spoluúčasti na zodpovednosti za vzniknuté škody, kedy môžete za takúto ponuku produktu získavať zľavy, či iné výhody od poisťovne. Ide o rozdelenie podielu zodpovednosti za škodu medzi vami a poisťovňou, ktoré je zmluvne dojednané a vyjadrené v percentách. Nemusí sa vám to vyplatiť vtedy, keď vznikne veľká škoda na majetku (respektíve na nehnuteľnosti), preto zvážte, za akú nehnuteľnosť budete niesť podiel zodpovednosti.
Poistnej zmluve venujte väčšiu pozornosť a pozorne si ju prečítajte. Okrem predmetu poistenia, rozsahu poistného krytia a výluk z poistenia, je pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti potrebné všímať si aj celkovú formuláciu poistnej zmluvy.
Poisťovňa dôkladne rozlišuje významy slov v poistnej zmluve. Napr. je rozdiel medzi povodňou a záplavou. Poistníkovi sa môžu slová zdať synonymické, no poisťovňa v tom má jasno. Pri podpisovaní zmluvy si dajte pozor aj na to, aké podmienky živelnej pohromy podpisujete. Napríklad vám nemusí byť uznaná ani víchrica, pretože lokálna predpoveď počasia sa v zmluve nenachádza. Poistné bude vyplatené len na základe celoplošnej predpovede počasia.

 

Modern house in Indonesia

 

Ak prikladáte fotografie poistnej nehnuteľnosti dbajte aj na to, aby zachytávala jej skutočný stav a nemala dôvod zmariť vyplatenie poistného. Navrhnite a spíšte s poisťovňou veci, ktoré si prajete pripoistiť a stanovte si reálne sumy, ktoré zodpovedajú realite. Zmluva k poisteniu nehnuteľnosti sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom ju môžu vypovedať obe strany. Vy, ako poistník, môžete poistenie nehnuteľnosti vypovedať do 3 mesiacov po jeho uzatvorení, príp. najneskôr 6 týždňov pred začiatkom ďalšieho poistného obdobia. Pokiaľ zmluvu vypovedáte vy, poisťovňa si zaúčtuje pomernú čiastku poistného za obdobie, počas ktorého vás a váš majetok kryla.

 

Text: Petra Laclavíková

 

Prečítajte si tiež: 

Interiérová kultúra kancelárskych priestorov

Low ModernOffice Overall Plan