tme eu

Elektromagnet je jedným zo základných elektrických prvkov, ktorého stavba vychádza zo špecifických vlastností feromagnetických látok. Konštrukcia elektromagnetov využíva dve hlavné zložky, ktorými sú cievka zapojená do elektrického obvodu a jadro z mäkkej ocele, ktoré po uzavretí elektrického obvodu cievky pôsobením vzniknutého elektromagnetického poľa získava magnetické vlastnosti a umožňuje pohyb kotvy plniacej špecifickú funkciu. Aplikácia elektromagnetov je rôznorodá podľa toho, akými typovými charakteristikami sa vyznačuje, štandardne sa jedná o využitie v podobe relé a vo variabilných mechanizmoch automatizácie.

 

elektromagnet

 

Typy elektromagnetov a ich využitie

Elektromagnety sa konštruujú v niekoľkých prevedeniach v závislosti na tom, akými parametrami disponuje cievka i feromagnetické jadro. Bežne sú rozoznávané tieto druhy elektromagnetov s ohľadom na to, akú funkciu v konkrétnej elektrotechnickej zostave plnia:

  • ovládacie
  • prídržné

Okrem tohto členenia je potom možné rozlišovať tiež elektromagnety jednosmerné a striedavé v závislosti na tom, akým prúdom je cievka napájaná. Každý z týchto typov má svoje výhody a nevýhody – elektromagnety zapojované v obvode s jednosmerným prúdom majú pomalší nábeh priťahovania kotvy, čo sa prejavuje oveľa nižšou mierou vibrácií v prevádzke a teda aj rušenie i hluku. Pre napájanie striedavým prúdom musia byť však vybavené usmerňovačom a reakcia systému na spínanie je dlhšia. U elektromagnetov napájaných striedavým prúdom je veľkou výhodou rýchlosť pritiahnutia kotvy, vyznačujú sa však veľkým rizikom vibrácií a zvýšenými požiadavkami na pretekajúci prúd, ktorý je však možné priamo generovať striedavým napätím.

 

Ovládacie elektromagnety

Elektromagnety s ovládacou funkciou sú obvykle aplikované ako relé či stýkače, prípadne iné prepojovacie prvky. Ich špecifikom je jednoduchý priamy alebo rotačný pohyb kotvy (jadra), ktoré plní požadovaný efekt. Ovládací elektromagnet sa skladá z telesa elektromagnetu, cievky navinutej na telese a kotvy, ktoré sú doplnené ďalšími funkčnými elementami potrebnými pre zapojenie alebo údržbu systému. Ovládacie elektromagnety sa ďalej členia do dvoch skupín (práve podľa pohybu kotvy), a to na:

  • otočné – obvyklou aplikáciou sú ventily, otočné elektromagnety umožňujú variabilnú reguláciu na základe hodnoty prechádzajúceho prúdu
  • zdvihové – využívané ako spínače, kotva u týchto elektromagnetov koná priamočiary pohyb

 

Prídržné elektromagnety

Prídržné elektromagnety sú určené k zaisteniu kontinuálneho priťahovania zvoleného prvku systému k danému bodu v prípade, že cievkou s feromagnetickým jadrom prechádza elektrický prúd. Svoje využitie nachádzajú predovšetkým v manipulačnej technike jednak ako základný systém pre uchytenie manipulovaných telies, ktoré sú vyrobené z kovov s magnetickými vlastnosťami alebo pre ovládanie úchopových prvkov.